Specjalizacja

Kancelaria Ślązak i Partnerzy świadczy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz swoich Klientów. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam stwierdzić, że modelem, w którym Klienci czerpią największe korzyści jest stała obsługa prawna. Rozwiązanie to pozwala m.in. na:

 • indywidualne dostosowanie zasad współpracy do potrzeb Klienta;
 • bieżące monitorowanie zagadnień prawnych Klientów i diagnozowanie potencjalnych ryzyk prawnych;
 • informowanie o zmianach w przepisach oraz potrzebie podjęcia określonych działań prawnych;
 • delegowanie stałego przedstawiciela Kancelarii do obsługi danego Klienta.

 

Praktyka Kancelarii obejmuje w szczególności:

PRAWO SPÓŁEK

 • świadczymy doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej dla działalności  Klienta;
 • zakładamy spółki; prowadzimy obsługę ich organów; przygotowujemy dokumentację wewnętrzną spółki (uchwały, regulaminy, umowy) oraz dokumentację niezbędną do wypełniania przewidzianych prawem obowiązków zgłaszania i aktualizacji danych ujawnianych w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak również reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami rejestrowymi, organami podatkowymi oraz urzędami statystycznymi w sprawach związanych z tworzeniem i przekształcaniem przedsiębiorców, podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców;
 • przeprowadzamy audyty prawne (due diligence) spółek handlowych;
 • doradzamy przy procesach restrukturyzacyjnych podmiotów gospodarczych (łączenie/podział/przekształcenia) oraz w procesach nabywania przedsiębiorstw;
 • prowadzimy bieżącą obsługę prawną spółek z kapitałem krajowym, jak i z kapitałem zagranicznym w zakresie wszelkich zagadnień występujących w bieżącej działalności;
 • doradzamy w procesach upadłości i likwidacji przedsiębiorstw.

 

PRAWO UMÓW

 • oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie przygotowywania, opiniowania oraz negocjowania kontraktów (umowy, porozumienia, listy intencyjne) zawieranych pomiędzy podmiotami krajowymi, jak i zagranicznymi;
 • przygotowujemy koncepcje zabezpieczenia transakcji (rachunki typu escrow, gwarancje bankowe, weksle, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawy, hipoteki, poręczenia, itp.);
 • na zlecenie Klientów prowadzimy nadzór nad prawidłowością wykonywania zawartych umów;
 • sporządzamy ogólne warunki umów (OWU), wzorce umowne oraz regulaminy;
 • udzielamy wsparcia prawnego w procesie tworzenia koncepcji biznesowych związanych z zawieraniem umów przez Internet (prawnicy Kancelarii są autorami m.in. koncepcji zdalnego udzielania pożyczek konsumenckich on-line).

 

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

 • kompleksowo doradzamy przy transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami w tym doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości na rynku pierwotnym (umowy deweloperskie);
 • audyty prawne (due diligence) nieruchomości;
 • doradztwo w zakresie finansowania transakcji na rynku nieruchomości i ustanawiania zabezpieczeń umów kredytowych;
 • pomoc prawna w procesach odzyskiwania nieruchomości;
 • obsługujemy procesy inwestycyjne (umowy projektowe, umowy o roboty budowlane z generalnymi wykonawcami i podwykonawcami, umowy o zastępstwo inwestycyjne);
 • doradztwo w sprawach dotyczących inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz zajęcia nieruchomości przez urządzenia przesyłowe;
 • wspieramy prawnie naszych Klientów przy zawieraniu umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości (zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych) oraz umowach o zarządzanie nieruchomościami

Partner Kancelarii - mec. Michał Ślązak posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami.

 

PRAWO PRACY; UMOWY ZLECENIA I KONTRAKTY MENADŻERSKIE

 • naszym Klientom doradzamy we wszelkich zagadnieniach związanych z prawem pracy (nawiązywanie, zmiana i rozwiązanie stosunków pracy);
 • przygotowujemy i opiniujemy wszelką dokumentację związaną z zatrudnieniem, zarówno w ramach stosunków pracy jak i umów cywilnoprawnych (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracy, umowy o zakazie konkurencji), jak również akty wewnętrzne (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych);
 • doradzamy w zakresie kontraktów menedżerskich dla kadry zarządzającej;
 • udzielamy wsparcia prawnego w procesach związanych z restrukturyzacją zatrudnienia;
 • reprezentujemy Klientów we wszelkich negocjacjach oraz sprawach sądowych z zakresu prawa pracy i kontraktów menedżerskich.

 

PRAWO FARMACEUTYCZNE

 • przygotowywanie, opiniowane i negocjowanie umów w zakresie sprzedaży, produkcji oraz dystrybucji leków (z uwzględnieniem zakresu związanego z ochroną własności intelektualnej) w obrocie krajowym, jak i zagranicznym;
 • obsługa podmiotów prowadzących działalność na rynku farmaceutycznym (apteki, hurtownie farmaceutyczne, zakłady produkcyjne).

 

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • doradzamy w zagadnieniach związanych z własnością intelektualną, prawami wynikającymi ze znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, prawem autorskim, prawem dotyczącym technologii informatycznych;
 • przygotowujemy i opiniujemy umowy dotyczące używania lub przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz inne umowy w zakresie własności intelektualnej.

 

PRAWO BANKOWE

 • oferujemy doradztwo prawne na rzecz banków oraz pozostałych instytucji kredytowych i finansowych;
 • projektujemy, opiniujemy i negocjujemy warunki umów kredytowych, umów dotyczących zabezpieczeń wierzytelności oraz innych umów związanych z finansowaniem przedsiębiorców;
 • reprezentujemy naszych Klientów w zakresie ustalania treści praw i obowiązków wynikających z zawartych umów kredytowych oraz w negocjacjach mających na celu rozwiązywanie sporów z bankami, w tym również na etapie sądowym;
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych dotyczących ustanawiania zabezpieczeń na rzecz instytucji finansowych (postępowania wieczystoksięgowe, postępowanie o wpis zastawu do rejestru zastawów).

 

PRAWO KONKURENCJI

 • opiniowanie transakcji w zakresie zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • przygotowywanie zgłoszeń zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • doradztwo w zakresie wykluczania praktyk ograniczających konkurencję oraz związanych z nadużywaniem pozycji dominującej;
 • reprezentowanie Klientów Kancelarii w negocjacjach oraz postępowaniach związanych z roszczeniami o zaprzestanie czynów nieuczciwej konkurencji;
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną konsumentów.

 

PRAWA PACJENTÓW

 • doradztwo prawne w zakresie usług medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw pacjenta;
 • prowadzenie spraw pacjentów dotyczących błędów w sztuce lekarskiej zarówno na etapie negocjacyjnym, jak i sądowym.

 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW, MEDIACJE, POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE I SĄDOWE

 • Dążymy do ugodowego rozwiązywania spornych spraw naszych Klientów poprzez prowadzenia negocjacji z drugą stroną, a kiedy jest to niezbędne występujemy jako mediatorzy lub reprezentujemy naszych Klientów w sporach arbitrażowych, sądowych oraz pozasądowych, na każdym ich etapie.
 

Copyright: Ślązak & PARTNERZY Kancelaria Radców Prawnych

Ślązak & PARTNERZY Kancelaria Radców Prawnych
ul. Kościuszki 5b/1
83-200 Starogard Gdański

Oddział w Warszawie:
ul. Grzybowska 4/13
00-131 Warszawa